ولی اگر این اسباب‌بازی‌ را به‌راحتی به كودك بدهیم، او را از این احساس رضایت که اسباب‌بازی‌اش را خودش به دست آورده است، محروم می‌کنیم. اما اگر آن اسباب‌بازی را با تلاش و زحمت به دست بیاورد، باعث افزایش تمرکز و ساخته شدن تصویری با ارزش از خود در ذهنش می‌شود. با این روش کودک در آینده مانند موجودی وابسته به والدین زندگی نخواهد کرد، بلکه مانند موجودی مستقل، با استفاده از قوه ابتکار خود کارهای شخصی‌اش را انجام می‌دهد. آیا این روش آغازی خوب برای زندگی آینده كودك نیست؟

منبع: کتاب تقویت هوش و حواس کودک     نویسنده: دکتر کاترین مرشی