تفكیك كردن، درعین حال كه سرگرم‌كننده است، به كودك می‌آموزد كه چگونه اشیاء مختلف را از یكدیگر متمایز كند و به گروه‌بندی آنها بپردازد. این بازی همچنین باعث می‌شود كه منطق كودك رشد و تحول یابد. در سنین پایین‌تر، كودك می‌تواند اشیا را براساس رنگ و شكل آنها تفكیك كند. 

برای كودك شما هر چیزی می‌تواند بهانه‌ای برای مشاهده كردن، درك‌ كردن، مقایسه‌‌ كردن و آموختن باشد.
به همین‌ دلیل بازی‌كردن، محرّك مهمّی برای رشد و تحول كودك است. بازی كردن برای خود شما نیز بسیار مهم است؛

لالایی، آواز عشق و آرامش و امنیت است. لالایی خواندن، همیشه با یك تماس فیزیكی و رابطه‌ی عاطفی همراه است كه به اندازه‌ی لطافت نغمه‌ی آن ارزش دارد. مادر، درحالی كه كودك خود را در آغوش می‌گیرد، او را به آرامی تكان می‌دهد. 

منوی سایت