هنگام تولد، هنوز مغز انسان تكامل نیافته است. نرون‌ها و یا سلول‌های عصبی، اجزاء تشكیل‌دهنده‌ی مغز محسوب می‌شوند. اطلاعات عصبی ازطریق اتصال بین این سلول‌ها، به اندام‌ها و دستگاه‌های مختلف بدن انتقال می‌یابد.  

او از بدو تولد حركاتی را كه در صورت شما می‌بیند تقلید می‌كند. هنگامی كه كودك در این كار موفّق می‌شود، او را با شور و حرارت هرچه بیشتر تشویق كنید، و اگر او این بازی را آغاز می‌كند، سعی كنید حركاتش را تكرار كنید.

بنابراین نیازی نیست كه حتماً یك آلت موسیقی دراختیار او قرار دهید. کودک بسیار خوب می‌داند كه چگونه از هر چیزی كه بتوان با آن صدا تولید كرد، استفاده كند. به عنوان مثال: ظروف آشپزخانه، به تنهایی یك اركستر كامل تشكیل می‌دهند.

توانایی دید نوزاد، چه از نظر دقّت دید و چه از لحاظ توانایی توجه كردن به یك شییء، به سرعت تكامل می‌یابد. از سه ماهگی، او می‌تواند هر‌وقت‌كه دلش‌‌بخواهد، نگاهش‌را از روی‌یك‌تصویر بردارد. به همین‌دلیل، از این پس كتاب خواندن برای او جالب می‌شود.

منوی سایت