تماس كودك با آب، احساس خوبی در او ایجاد می‌كند. همچنین باعث می‌شود كه كودك با محیطی متفاوت از آنچه روزانه در آن زندگی می‌كند، آشنا شود. این بازی اعتماد به نفس كودك را افزایش می‌دهد و باعث شادی او می‌شود.

او در این سن تمایل زیادی به بازی با كاغذ و پاره كردن آن دارد. همچنین از تولید صدا با اشیاء مختلف بسیار لذت می‌برد. به عنوان مثال: با قاشق روی میز می‌كوبد و یا دستانش را بر آب می‌زند و به صدای آن گوش می‌دهد.

او از این لحظات لذت می‌برد؛ زیرا در محیطی مایع (درست مانند دوران جنینی‌اش، در مایع درون رحم) بدون آنكه سنگینی جاذبه‌ی زمین را حس كند، می‌تواند حركت كند. درحالی كه در محیطی چون گهواره‌اش چنین نیست.

لحظه‌های هوشیاری در نخستین روزها بسیار نادرند. از این لحاظ، زمان شیرخوردن از اهمیت بسیاربالایی برخودار است. نوزاد در حالتی شیر می‌خورد كه او را در آغوش گرفته‌اید و با لبخند با او حرف می‌زنید؛ لذتی دوچندان!

منوی سایت