نوزاد در برابر تغییرات محیط خود بی‌تفاوت نیست؛ اما او همیشه به یك نسبت به اطراف خود توجه نمی‌كند. تنفس و ریتم ضربان قلب، به خوبی تغییرات میزان هوشیاری او را نشان می‌دهد. با وجود این، بهترین نشانه برای تشخیص میزان توجه در یك نوزاد،

خواسته‌های نوزاد خود را به خوبی تشخیص دهید و به نیازهای او به‌طور سریع و صحیح پاسخ دهید. همچنین یك ارتباط قوی و اطمینان‌بخش با كودك، به او كمك می‌كند كه هرچه بیشتر مانع اضطراب‌های روزانه شود.

منوی سایت